Skip to main content

Jafnréttisáætlun og jafnlaunastefna

Stefna Vigdísarholts í jafnréttismálum er að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan vinnustaðarins. Í áætluninni eru sett upp markmið og aðgerðaráætlanir til að ná þessum markmiðum.

Jafnréttisáætlunin gildir fyrir allt starfsfólk Vigdísarholts.

Jafnréttisáætlunin er sett fram samkvæmt lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna nr.150/2020, lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði og annarra laga og reglna er snúa að jafnrétti.

Markmið

Vigdísarholt leggur áherslu á jafnan rétt kynjanna til launa, stöðuveitinga, starfa og þátttöku í nefndum og störfum meðal allra starfsstétta Vigdísarholts. Starfsfólk Vigdísarholts skal enn fremur njóta sömu tækifæra, réttinda og starfsaðstæðna óháð kynþætti, þjóðerni, trúarbrögðum eða öðrum þáttum.

Eftirfarandi eru markmið Vigdísarholts:

 1. Starfsfólk skal njóta sömu launa og kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf, óháð kyni
 2. Starf sem laust er til umsóknar skal standa öllum opið, óháð kyni
 3. Lögð er áhersla á að starfsþjálfun og endurmenntun standi öllu starfsfólki til boða, óháð kyni.
 4. Lögð er áhersla á að starfsfólk geti samræmt vinnutíma og fjölskyldulíf eins og kostur er.
 5. Starfsfólki skal auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna
 6. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin á vinnustaðnum.

LAUNAJAFNRÉTTI – JAFNLAUNASTEFNA

Í 6. grein laga nr. 150/2020 segir: „Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá í launum og öðrum kjörum á grundvelli kyns.
Ef leiddar eru líkur að því að kona, karl og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá njóti mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf skal atvinnurekandi sýna fram á, ef um launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni“.
Markmið:

Starfsfólk skal njóta sömu launa og kjara fyrir sambærileg og jafn verðmæt störf, óháð kyni

LAUS STÖRF

Í 12. grein laga nr. 150/2020 segir: „ Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá, sbr. þó 2. mgr. 16. gr. Í þeirri grein segir þó teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögum þessum. Sama á við ef gild rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu”.

Markmið:

Starf sem laust er til umsóknar skal standa öllum opið, óháð kyni

STARFSÞJÁLFUN OG ENDURMENNTUN

Í 12. grein laga nr. 150/2020 segir: „ Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur, karlar og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf”.

Markmið:

Lögð er áhersla á að starfsþjálfun og endurmenntun standi öllu starfsfólki til boða, óháð kyni.

SAMRÆMING FJÖLSKYLDU- OG ATVINNULÍFS

Í 13. grein laga nr. 150/2020 segir: „Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera starfsfólki kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólks og þarfa atvinnulífs, þ.m.t. að starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna.“

Markmið:

Lögð er áhersla á að starfsfólk geti samræmt vinnutíma og fjölskyldulíf eins og kostur er.

Markmið:

Starfsfólki skal auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna.

EINELTI, KYNBUNDIÐ OFBELDI, KYNBUNDIN ÁREITNI OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI

Í 14. grein laga nr. 150/2020 segir: „Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana, félagasamtaka og íþrótta- og æskulýðsfélaga skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og notendur þjónustu verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, í stofnun, félagsstarfi eða skólum“.

Markmið:

Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin á vinnustaðnum.  

JAFNLAUNASTEFNA VIGDÍSARHOLTS 2021 – 2023

Jafnlaunastefna þessi tekur til allra starfsmanna Vigdísarholts og kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki þess þau réttindi sem kveðið er á um í 6. gr. Jafnréttislaga nr. 150/2020 sem og annarra laga og krafna er varða meginregluna um að konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Í 6. grein laga nr. 150/2020 segir: „Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá í launum og öðrum kjörum á grundvelli kyns.
Ef leiddar eru líkur að því að kona, karl og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá njóti mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf skal atvinnurekandi sýna fram á, ef um launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni“.

Hjá Vigdísarholti eru greidd laun eftir umfangi og eðli starfa og tekið er mið af þeim kröfum sem störf gera um menntun, hæfni og ábyrgð. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga, stofnanasamninga og jafnlaunakerfi Vigdísarholts, studdar með rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.

Telji starfsmaður sig ekki vera rétt raðaðan í launum getur viðkomandi óskað eftir við mannauðsstjóra að laun verði rýnd á grunni gildandi kjarasamninga, stofnanasamninga og gildandi jafnlaunakerfi Vigdísarholts og ákvæða laga nr. 150/2020 og annarra laga er snúa að jafnri stöðu kynja.

MARKMIÐ:

Starfsfólk skal njóta sömu launa og kjara fyrir sambærileg og jafn verðmæt störf, óháð kyni

Aðgerð: Störf eru flokkuð eftir verðmæti. Gerð er launagreining ekki sjaldnar en árlega. Aðgerðarlisti settur upp eftir launagreiningu og óútskýrður mismunur leiðréttur.

Verklok: Febrúar ár hvert

Árangursmælikvarði: Fylgni milli starfaflokkunar og þeirra launa sem greidd eru (R2) verði ekki lægri en 90%. Óútskýrður kynbundinn launamunur verði enginn og heildarfrávik ekki meira en 5%.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri

TIL AÐ FRAMFYLGJA LÖGUM UM LAUNAJAFNRÉTTI MUN VIGDÍSARHOLT HORFA TIL EFTIRFARANDI:
 • Við ákvörðun launa skal gæta þess að kynjum sé ekki mismunað og skulu laun ákveðin á sama hátt fyrir allt starfsfólk óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.
 • Allir skulu njóta jafnra kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.
 • Innleitt er vottað jafnlaunakerfi sem byggir á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, að kerfið sé skjalfest og því viðhaldið.
 • Launagreining framkvæmd ekki sjaldnar en einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og kannað hvort mælist munur á launum eftir kyni. Helstu niðurstöður síðan kynntar fyrir starfsfólki
 • Brugðist er við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum
 • Gerð er innri úttekt og framkvæmd stjórnendarýni á jafnlaunakerfið og árangur þess a.m.k. árlega
 • Fylgt er viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma
 • Stefnan er kynnt fyrir starfsfólki og hún er aðgengilega á vefsíðu
 • Jafnlaunamarkmið eru rýnd og endurskoðuð reglulega

Stjórnendur bera ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að það sé í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og annarra laga og reglna er snúa að launajafnrétti. Stjórnendur bera ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi í samræmi við jafnlaunastaðalinn. Stjórnendur bera ábyrgð á að rýna skýrslur um jafnlaunakerfi, gæði þess og skilvirkni sem og að mæla fyrir um tillögu um úrbætur.

Samþykkt af framkvæmdastjórn 16.06.2021